Algemene informatie
Als beveiliger houdt u toezicht op de veiligheid in openbare ruimtes, ondernemingen of instellingen. Het is wenselijk dat u over goede communicatieve eigenschappen beschikt. U moet zowel zelfstandig kunnen werken als in teamverband. Uiteraard moet u kunnen omgaan met de moderne hulpmiddelen op het gebied van communicatie en automatisering. Een beveiligingsmedewerker is dus een allround medewerker die ook service gericht moet kunnen denken en handelen.

In welke branche kunt u aan de slag?
Met een afgeronde opleiding Beveiliger 2 kunt u binnen de gehele beveiligingsbranche aan de slag.

Voor wie?
Het leer-werkproject Beveiliger 2 is bedoeld voor iedereen die graag binnen de beveiligingsbranche aan de slag willen.

Te denken valt bijvoorbeeld aan onderstaande groepen:

  • Kandidaten die in aanmerking komen voor een IRO-budget van het UWV.
  • Cliënten van de sociale diensten (na goedkeuring van hun consulent)
  • Personen die via hun huidige werkgever een mogelijkheid tot omscholing krijgen aangeboden en/of een outplacementtraject volgen. Ook kandidaten die via een sociaal plan gebruik mogen maken van omscholing.
  • Particulieren

Duur opleiding:
Totale duur van deze opleiding bedraagt ongeveer 6 maanden.

Toelatingsvoorwaarden:
Er vindt een intake gesprek plaats bij de opleider waarbij gekeken wordt naar motivatie en beschikbare competenties om het beroep als Beveiliger 2 te kunnen uitoefenen.
De kandidaat dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen overleggen en de Nederlandse taal voldoende te kunnen spreken, lezen en schrijven.

Groepsgrootte:
Minimaal 5, maximaal 20 kandidaten.
Individuele instroom is ook mogelijk.

Studieduur & tijden:
Theorie: 10 weken theorie waarbij +/- 3 dagen per week lessen worden gevolgd.
Deze theorielessen worden verzorgd door een ROC in Rotterdam of Amersfoort.
Praktijk: 480 uur stage op het leerpark van de opleider waarbij een portfolio moet worden uitgewerkt.

Programma:
Beveiligingsbedrijven willen hun werk zo goed mogelijk uitvoeren. Om dat doel te bereiken, hebben ze goed opgeleide professionele beveiligers nodig. De opleiding Beveiliger bevat een praktijkgedeelte en een theoriegedeelte bestaande uit zes afzonderlijke hieronder beschreven modules.

De colleges voor het theoretische deel van de opleiding Beveiliger duren gezamenlijk 120 uur. Deze “contacturen” zijn minimaal vereist om kandidaten op verantwoorde wijze de lesstof eigen te maken en worden in minimaal twee maanden op een leslocatie in het land gegeven.

Theorie
Maatschappelijk culturele Vorming 2
Deze module behandelt maatschappelijke vraagstukken en culturele omstandigheden, de werking en kenmerken van een parlementaire democratie, kenmerken van een rechtsstaat en verzorgingsstaat.

ICT-gebruik 2
De opleiding voor de module ICT2 wordt, gezien de benodigde hardware op een externe locatie gegeven. Ten behoeve van deze module worden cursisten opgeleid conform de eindtermen van 3 verplichte modules binnen het ECDL, te weten:

De computer gebruiken en bestanden beheren
Tekstverwerking
Netwerkinformatiediensten

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2
In deze belangrijke module komen risico’s en risicobeperking aan de orde. Tevens wordt geleerd hoe preventief en repressief op moet worden getreden bij brand, veelvoorkomende criminaliteit en (bedrijfs)ongevallen.

Veiligheidsnetwerk 2
Deze module leert de cursist hoe de veiligheidszorg in Nederland en Europa is geregeld. Ook wordt de theorie over gedragscodes en werkzaamheden in de beveiligingsbranche en de technieken die gebruikt worden bij de beveiliging van personen, gebouwen en goederen en de beveiliging tijdens evenementen behandeld.

Werken binnen wettelijke kaders 2
In deze module behandelen we de wetten waarmee de beveiligingsbeambte te maken krijgt. Zoals: de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties, het Wetboek van Strafvordering, de Arbo-wet, de Wet Persoonsregistraties, het Wetboek van Strafrecht, de Wet Wapens en Munitie en de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Communicatie 2
De module Communicatie leert onder meer het belang van veilige communicatie en het mondeling en schriftelijk onderhouden van contacten met gebruik van moderne technologie. Rapportage is een veel gebruikt middel in de branche, tijdens de colleges zal hieraan veel aandacht worden besteed.

Praktijk
In de opleiding Beveiliger 2 neemt het praktijkleren een belangrijke plaats in. Omdat je het vak het best in de praktijk leert, begint de beroepspraktijk-vorming (BPV) direct bij de start van de opleiding. De omvang van de BPV hangt af van het type opleiding. In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) beslaat het praktijkdeel minimaal 480 uur. De duur van de BPV is maximaal twaalf maanden en dient gevolgd te worden bij een leerbedrijf dat is erkend door het landelijk kenniscentrum ECABO.

De praktijkopleider in het leerbedrijf heeft de belangrijke taak de aspirant-beveiligers met alle relevante aspecten van het beroep in aanraking te brengen. De aspirant-beveiliger moet tijdens de BPV ook opdrachten voor het praktijkexamen uitvoeren (portfolio-opdrachten). Daarnaast bevat het praktijkexamen ‘proeven van bekwaamheid’, waarbij een beroepssituatie wordt nagebootst en de aspirant-beveiliger moet laten zien dat hij bepaalde vaardigheden beheerst. Het is van groot belang dat de praktijkopleider de aspirant-beveiligers hierop voorbereidt.

Door wie:
De opleiding wordt verzorgd door en gerenommeerd opleidingsinstituut in samenwerking met Joblynx.

Locatie:
Theorie: Een ROC in Rotterdam of Amersfoort
Praktijk: Rotterdam of in Amersfoort.

Examens:
De theorie examens worden afgenomen door de SVPB.
Dit is een landelijk examen en wordt afgenomen in Utrecht.

Het theorie-examen
Het theorie examen van de opleiding Beveiliger 2 bestaat uit zes onderdelen:

  • Voor de module Maatschappelijke en Culturele Vorming (MCK 2) wordt de toets (schoolexamen) bij het opleidingsinstituut afgenomen. Deze toets vindt plaats gedurende de cursus.
  • Voor de module ICT gebruik 2 (omgang met computers) wordt de toets bij het opleidingsinstituut afgenomen. Ook deze toets vindt plaats gedurende de cursus.
  • De 3 SVPB modules Veiligheidsnetwerk 2, Werken binnen wettelijke kaders 2, en Beveiliging van gebouwen en eigendommen worden door het SVPB op centrale plaatsen in Nederland afgenomen, de data hiervan worden aan het begin van de opleiding bekend gemaakt.
  • De module Communicatie wordt wel gedoceerd, echter examinering vindt alleen plaats tijdens het praktijkexamen.

Bij het theorie-examen moet voor ieder examenonderdeel een score van 67% worden behaald voor een voldoende resultaat (bv. bij 30 Multiple Choice opgaven 20 juiste antwoorden). Voor elk afzonderlijk door de SVPB geëxamineerd onderdeel kan herkanst worden. De behaalde resultaten blijven 3 jaar geldig.

[table id=1 /]
Het praktijkexamen
Het SVPB Praktijkexamen toetst of de examenkandidaat voldoet aan de praktische vaardigheden die deel uit maken van de kwalificatie beveiliger. Deze toetsing vindt plaats middels 3 wegen. Tijdens de BPV voeren de aspirant beveiligers diverse portfolio-opdrachten uit op basis van het praktijk instructiemateriaal. Tijdens het praktijkexamen worden deze uitwerkingen beoordeeld op volledigheid en juistheid. Pas nadat de portfolio-opdrachten zijn geaccordeerd door de examinator wordt de kandidaat toegelaten tot het vervolgexamen

Tijdens het tweede deel van het praktijkexamen dienen de kandidaten een rapportage te maken aan de hand van een incident of calamiteit die middels videobeelden op scherm worden getoond.

Het derde onderdeel is een proeve van vakbekwaamheid. Daartoe wordt in het Praktijk Examen Centrum de beroepssituatie nagebootst. Het is van belang dat kandidaten gedurende de BPV op alle onderdelen een gedegen vorming krijgen.

Diploma:
De kandidaat ontvangt een landelijk erkend diploma “Beveiliger 2”

Aanwezigheid:
U dient de gehele opleiding aanwezig te zijn.

Catering:
U dient zelf een lunchpakket mee te nemen. Dranken zijn tegen betaling verkrijgbaar.

Meer informatie:
Neem contact op met Joblynx